Ochrana osobních údajů


Uživatel serveru SWINGERSlife.cz prohlašuje, že:

 • registrační i jiné údaje poskytuje serveru na základě své svobodné vůle a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
 • informace, které poskytovateli sdělí, jsou pravdivé a je možné je ověřit
 • je srozuměn s následky, v podobě zrušení uživatelského účtu či použití dostupných právních prostředků, ukáží-li se dané informace jako neplatné
 • nese plnou odpovědnost za informace, včetně citlivých informací, obsažených v jím poskytovaných audiovizuálních datech
 • souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů i audiovizuálních dat, a to již přímo poskytovatelem či jeho smluvním partnerem
 • respektuje soukromí a osobní integritu ostatních uživatelů i poskytovatele

Poskytovatel serveru swingerslife.cz prohlašuje, že:

 • zpracovává údaje, které jsou v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů považovány za osobní údaje a jejich zpracování probíhá v souladu s tímto zákonem
 • údaje mohou být zpracovány automaticky strojově či manuálně kompetentní a pověřenou osobou
 • provádí uchovávání údajů, a to po dobu neurčitou a zákonem stanovým zabezpečeným způsobem
 • nepožaduje po uživateli více informací, než je nezbytně nutné pro provedení registrace
 • zajišťuje zpracování údajů sám či prostřednictvím smluvních partnerů
 • nedisponuje informacemi, které mu uživatel přímo neposkytl
 • informace poskytnuté uživatelem jsou zpracovány a uchovány v souladu se zákonnou úpravou
 • neručí za informace, které jsou součástí audiovizuálních či jiných dat poskytovaných uživatelem
 • je oprávněn využívat statistické údaje o návštěvnosti serveru, avšak pouze k obchodním a interním účelům serveru